Patarimai

Ar privaloma pranešti apie galimą nusikalstamą veiką?

Kiekvienas asmuo turi pilietinę pareigą pranešti apie padarytą ar daromą nusikalstamą veiką. Pranešti apie daromą ar padarytą labai sunkų nusikaltimą privaloma pagal LR Baudžiamąjį kodeksą. Asmuo, be svarbios priežasties nepranešęs teisėsaugos institucijai ar teismui apie žinomą daromą ar padarytą labai sunkų nusikaltimą, traukiamas baudžiamojon atsakomybėn pagal Baudžiamojo kodekso 238 straipsnį. Pranešti galima tiek raštu, tiek žodžiu.


238 LR Baudžiamojo kodekso straipsnis Nepranešimas apie nusikaltimą:

1. Tas, kas be svarbios priežasties nepranešė teisėsaugos įstaigai arba teismui apie jam žinomą daromą ar padarytą labai sunkų nusikaltimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
2. Už nepranešimą apie nusikaltimą neatsako tą nusikaltimą padariusio asmens artimieji giminaičiai ir šeimos nariai.

 

Valstybinės institucijos, kurioms galite pranešti

Atnaujinta 2016-12-27

Apie galimus biurokratizmo atvejus pranešti galite Seimo kontrolierių įstaigai www.lrski.lt. Nemokamas Seimo kontrolierių įstaigos telefonas 8 800 22100. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. Skundai šiai įstaigai paprastai teikiami paštu (paprastu arba elektroniniu ombuds@lrs.lt) arba pristatant juos Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius. 

Kas yra biurokratizmas?

Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai (LR Seimo kontrolierių įstatymas, Žin., 1998, Nr. 110-3024).

Apie  įtariamus korupcijos atvejus pranešti galima LR Specialiųjų tyrimų tarnybai. Tai kovos su korupcija institucija, kuri vykdo baudžiamąjį persekiojimą, tiria ir atskleidžia korupcines veikas. Taip pat STT tiria tokias veikas, kuriomis siekiama nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. Kreiptis į šią tarnybą reikėtų tuo atveju, jei manote, kad turite žinių arba pagrįstų įtarimų apie valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Apie korupcijos atvejį (-us) galite pranešti raštu, visą parą veikiančiu "karštosios linijos" telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą interneto svetainėje www.stt.lt.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

Kokios veikos laikomos korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis?

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą. (LR Korupcijos prevencijos įstatymas,  Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Specialiųjų tyrimų tarnybą galite kreiptis ir anonimiškai. Kartais tokia informacija būna iš tiesų labai vertinga, tačiau jeigu pranešite anonimiškai, tokios informacijos nebus galima pasitikslinti tyrimo tikslais ir tikrai ne visa anoniminė STT pateikiama informacija yra tiriama.

Asmenys, turintys informacijos apie galimus su Europos Sąjungos lėšų skirstymu, administravimu ar panaudojimu susijusius korupcinius atvejus, gali kreiptis į atitinkamas nacionalines institucijas bendrąja tvarka arba pranešti tiesiogiai Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF).

Be to, apie korupcijos atvejus galite pranešti policijai, taip pat ir Bendruoju pagalbos centro numeriu 112.

Dėl įtariamo Europos Sąjungos lėšų pasisavinimo, kontrabandos, dvigubo finansavimo ir pan. galima pranešti Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF). Jeigu turite informacijos apie sukčiavimą, susijusį su ES lėšomis, kontrabandą, neteisėtus ES personalo veiksmus ar korupciją Europos Sąjungos institucijose, pranešti galite tiesiogiai šiai tarnybai, nesilaikydami jokių specialių formos reikalavimų. Pakanka tiksliai ir aiškiai nurodyti apie ką pranešate bei įvykio aplinkybes. Su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba galite susisiekti elektroniniu arba paprastu paštu arba užpildyti pranešimo formą internete. Galite pranešti ir anonimiškai. Kontaktinius duomenis rasite tarnybos svetainėje: http://ec.europa.eu/anti-fraud/contacts_lt.  Primename, kad lietuvių kalba, kaip ir kitų valstybių narių kalbos, yra oficiali ES kalba, todėl pranešimą galite užpildyti lietuviškai.

Kitas institucijas, kurioms galima pranešti apie korupcijos atvejus, galite rasti atskiroje Patarimų skiltyje "Kur kreiptis".

Įspėjimas

Įspėjame, kad:
- teikiamoje informacijoje nenaudotumėte asmenų vardų ir pavardžių (įvardinkite kaip „institucijos darbuotojas“, „pareigūnas“ ar pan.);
- už melagingus pranešimus ar šmeižimą Jums gali kilti atsakomybė pagal Lietuvos įstatymus;
- svetainės valdytojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nepriimti ar pašalinti informaciją ar jos dalį, kuri pažeidžia įstatymus ar yra nesusijusi su svetainės tikslais ir turiniu.

Prieš teikdami informaciją, perskaitykite mūsų patarimus kaip pranešti saugiai.