Taisyklės, privatumo politika, atsakomybės ribojimas

Asmens duomenų apsauga

Kokią asmeninę informaciją mes renkame, kokiam tikslui ir kokiomis priemonėmis?

Mes renkame informaciją, kurią svetainės vartotojai pateikia, pranešdami apie galimus korupcijos bie biurokratizmo atvejus, užduodami šioje svetainėje klausimus, prašydami patarimo. Renkame ir tą informaciją, kurią svetainės vartotojai pateikia laisvoje teksto formoje. Jeigu vartotojas pateikia mums savo kontaktinius duomenis, renkame ir visą tolesnę informaciją, kuris su mumis jis apsikeičia. Ši informacija kaupiama mūsų duomenų bazėje, apsaugotoje techninėmis ir fizinėmis priemonėmis. Be to, renkame papildomą informaciją apie mūsų sistemos vartotojus: žinutės atsiuntimo laiką ir datą, visą žinutės turinį (kuriame gali būti ir asmeninės informacijos). Taip pat kaupiami IP kompiuterių adresai, siekiant nustatyti galimus piktnaudžiavimo atvejus. Vartotojų svetainėje paliekamų viešų žinučių bei pranešimų tekstai gali būti svetainės valdytojo taisomi ar trinami be išankstinio svetainės valdytojo įspėjimo, jeigu svetainės vartotojas pažeidžia šias Taisykles. Taip pat svetainės valdytojas turi teisę ištrinti visas viešas žinutes ir pranešimus, kurie akivaizdžiai prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kursto tautinę, rasinę ar religinę neapykantą, skatina diskriminaciją, nesantaiką ar smurtą.

Kas turi priėjimą prie mūsų renkamos informacijos ir kam ji gali būti atskleista?

Prisijungti prie mūsų duomenų bazės, kurioje kaupiami minėti duomenys, gali mūsų organizacijos atsakingi atstovai.

Kaip mes saugome Jūsų mums patikėtą informaciją?

Tam, kad apsaugotume mums vartotojų patikėtą asmeninę informaciją ir žinučių turinį, taikome daug organizacinių ir techninių priemonių. Organizacijoje vadovaujamės Duomenų apsaugos priemonių aprašu, kurio kopija pateikta Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Konkrečios techninės ir fizinės patalpų apsaugos priemonės taikomos remiantis "Transparency International" Lietuvos skyriaus vadovo patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo vidaus taisyklėmis.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Asmens duomenys saugomi vienerius metus nuo kreipimosi. Tais atvejais, kai pradedamas teismo procesas ar administracinė procedūra, tam, kad galėtume teikti tęstines konsultacijas, asmens duomenis saugome vienerius metus po sprendimo apskundimo termino suėjimo.

 

Jei manote, kad mūsų privatumo politika pažeidžia Jūsų teises

Kaip galite patvirtinti, pakeisti, atnaujinti ar ištrinti pas mus saugomą Jūsų informaciją?

Jūs turite teisę sužinoti, kokią iš Jūsų pačių gautą asmeninę informaciją apie Jus saugome, ją taisyti ir papildyti. Norėdami gauti įrašus, kuriuos apie Jus saugome, kreipkitės į mus raštu bei pateikite Jūsų tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kilus klausimams, daugiau informacijos gausite el. paštu info@skaidrumolinija.lt

Kur kreiptis, jeigu galvojate, kad mūsų privatumo politika pažeidžia Jūsų teises?

Jeigu galvojate, kad mūsų privatumo politika pažeidžia Jūsų teises arba kad mes patys nesilaikome šių taisyklių, galite kreiptis į mus ir išsakyti savo pretenzijas. Į jas mes Jums atsakysime kuo greičiau, ne vėliau nei per 20 darbo dienų. Taip pat galte kreiptis tiesiogiai į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kur priimami piliečių skundai dėl duomenų valdytojų veiksmų ar neveikimo, kuriais pažeidžiamos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatos (Žin., 1996, Nr. 63-1479) arb dėl duomenų valdytojų veiksmų (neveikimo), kuriais pažeidžiamos Elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) devintojo skirsnio nuostatos.

 

Svetainėje esančios informacijos naudojimas

Ar galima platinti ar kitur perkelti svetainėje esančią tekstinę ir grafinę medžiagą?

Ne, šiame tinklapyje esančią tekstinę ir grafinę medžiagą be svetainės valdytojo rašytinio sutikimo draudžiama bet kuriuo nenurodytu tinklapyje ar šiose sąlygose būdu ir bet kokiais tikslais platinti ar perkelti į kitas laikmenas.

 

Atsakomybės apribojimas

Šis tinklapis yra skirtas perduoti vartotojų pateiktą informaciją. Svetainės valdytojas tokios informacijos perdavimo niekaip neinicijuoja, neparenka perduodamos informacijos gavėjo, neparenka ir nekeičia pačios perduodamos informacijos. Informacija prieš ją paviešinant tik nuasmeninama, pašalinant iš jos fizinių asmenų vardus ir pavardes bei panaikinant, jei yra, necenzūrinius žodžius.

Svetainės www.skaidrumolinija.lt valdytojas neatsako už svetainėje vartotojų teikiamos informacijos turinio teisingumą, kokybiškumą, taip pat už tai, ar asmenų svetainėje patalpinta informacija atitinka tikrovę. Svetainėje viešinami asmenų pranešimai, klausimai ir pastabos yra laikomi pranešimais tik apie galimus korupcijos bei biurokratizmo atvejus, svetainės valdytojas jokiais atvejais nesiima vertinti šių pranešimų turinio teisingumo. Pranešimuose ir klausimuose pateikiama išimtinai vartotojų sukurta informacija. TILS tik sudaro technines galimybes tokią informaciją paviešinti.

Svetainės valdytokas neatsako turtinę, moralinę ar bet kokią kitokią žalą, kuri galėjo atsirasti, naudojantis svetainės teikiamomis paslaugomis, teikiant pranešimus, klausimus, naudojantis virtualiu svetainės žemėlapiu, taip pat už www.skaidrumolinija.lt lankytojų žalą, padarytą tretiesiems asmenims.

Svetainės valdytojas neatsako už galimus asmens garbės ir orumo, dalykinės reputacijos pažeidimus, šmeižto atvejus. Svetainės vartotojai skatinami nenurodyti institucijos ar asmens, apie kurių galimai padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas arba biurokratizmą praneša, ir įspėjami apie galinčią kilti atsakomybę įstatymų pažeidimo atveju, tačiau svetainės valdytojas neatsako už tuos atvejus, kai vartotojai vis tiek pasirenka tai nurodyti. Svetainės valdytojas pasilieka teisę be išankstinio vartotojo įspėjimo taisyti pranešimų bei klausimų turinį taip, kad nuose neatsispindėtų aukščiau minėti duomenys. 

Jeigu šioje svetainėje paviešinta informacija asmens įsitikinimu žeidžia jo garbę ir orumą, dalykinę reputaciją arba šmeižia, toks asmuo turi teisę kreiptis į svetainės valdytoją ir prašyti, kad ši informacija būtų iš tinklapio išimta. Svetainės valdytojas, sužinojęs, kad svetainėje atsirado neskelbtina informacija, imasi priemonių ją panaikinti/panaikina prieigą prie jos.

Svetainės valdytojas neatsako už sistemos veikimo sutrikimus.

Nepatenkinti šios svetainės naudotojai bet kuriuo momentu gali atsisakyti naudotis sistemos paslaugomis.

Svetainės valdytojo atsakomybės ribojimas grindžiamas šiais ir kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais:

Lietuvos Respublikos informacinės  visuomenės paslaugų įstatymas (2 str. 5 d., 3 str. 1 d., 6 str. 1 d., 12 str. 1 d.)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2003-03-05 Nr. 290 dėl viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo "Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarka" (8, 11, 12, 12.1, 12.2, 13 - 14.2)

Įspėjimas

Įspėjame, kad:
- teikiamoje informacijoje nenaudotumėte asmenų vardų ir pavardžių (įvardinkite kaip „institucijos darbuotojas“, „pareigūnas“ ar pan.);
- už melagingus pranešimus ar šmeižimą Jums gali kilti atsakomybė pagal Lietuvos įstatymus;
- svetainės valdytojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nepriimti ar pašalinti informaciją ar jos dalį, kuri pažeidžia įstatymus ar yra nesusijusi su svetainės tikslais ir turiniu.

Prieš teikdami informaciją, perskaitykite mūsų patarimus kaip pranešti saugiai.