Testas: Su kokia veika susidūrėte?

Kam skirtas šis testas?

Šis testas padės Jums geriau suprasti, ar situacija, su kuria susidūrėte, tikrai laikoma korupcine veika arba biurokratizmu. Atsakę į klausimus, galėsite pasirinkti labiausiai Jūsų situaciją atitinkantį veikos pavadinimą pagal apibrėžimus teisės aktuose. Jeigu suklydote atlikinėdami testą, galite grįžti atgal, paspausdami mygtuką GRĮŽTI.

1Ar pažeidimą, apie kurį norite pranešti, padarė valstybės tarnautojas?

Kas yra valstybės tarnautojas?


Valstybės tarnautojai yra valstybės politikai, valstybės pareigūnai, teisėjai, valstybės tarnautojai pagal Valstybės tarnybos įstatymą ir kiti asmenys, kurie, dirbdami ar kitais įstatyme numatytais pagrindais eidami pareigas valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, atlieka valdžios atstovo funkcijas arba turi administracinius įgaliojimus, taip pat oficialūs kandidatai į šias pareigas.

Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, kuris turi atitinkamus įgaliojimus užsienio valstybės ar Europos Sąjungos institucijoje ar įstaigoje, tarptautinėje viešojoje organizacijoje arba tarptautinėje ar Europos Sąjungos teisminėje institucijoje, taip pat oficialūs kandidatai į šias pareigas. Be to, valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, kuris dirba arba kitais įstatyme numatytais pagrindais eina pareigas viešajame arba privačiajame juridiniame asmenyje ar kitoje organizacijoje arba verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus, arba turi teisę veikti šio juridinio asmens ar kitos organizacijos vardu, arba teikia viešąsias paslaugas, taip pat arbitras arba prisiekusysis.

2 Ar pažeidimą, apie kurį norite pranešti, padarė privatus asmuo, kuris piktnaudžiavo jam patikėtomis galiomis ?

2Ar, Jūsų manymu, valstybės tarnautojas siekė, gavo ar gaus naudos sau arba kitiems?

3Ar Jūs galimai susidūrėte su biurokratizmu?

Šio puslapio paskirtis - sudaryti galimybę paprastai pranešti tik apie galimus biurokratizmo ir korupcijos atvejus. Šis puslapis nėra skirtas pranešti apie kitokio pobūdžio nusikalstamas veikas. Jeigu kyla klausimų dėl pažeidimo pobūdžio, paskambinkite mums telefonu arba rašykite el. paštu rasyk@skaidrumolinija.lt ir pasistengsime atsakyti į Jums iškylančius klausimus.

3Pasirinkite geriausiai Jūsų situaciją atitinkantį aprašymą

 • Kyšininkavimas - tokia situacija, kai valstybės tarnautojas/jam prilygintas asmuo savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažada ar susitaria priimti kyšį arba reikalauja ar provokuoja duoti kyšį, arba priima kyšį už (ne)teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus. Kyšis gali būti išreikštas įvairiomis formomis: materialia ar nematerialia, turinčia ekonominę vertę rinkoje ar tokios vertės neturinčia.
 • Papirkimas - tokia situacija, kai asmuo tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlo, pažada ar susitaria duoti arba duoda kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens (ne)teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus. Kyšis gali būti išreikštas įvairiomis formomis: materialia ar nematerialia, turinčia ekonominę vertę rinkoje ar tokios vertės neturinčia.
 • Piktnaudžiavimas - tokia situacija, kai valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiauja tarnybine padėtimi arba viršija įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patiria valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo.
 • Tai situacija, kai asmuo, įgaliotas atstovauti Lietuvos Respublikai palaikant santykius su kita valstybe ar kitos valstybės organizacija ar tarptautinėje viešojoje organizacijoje, viršija įgaliojimus arba sąmoningai neatlieka pareigų, arba netinkamai jas atlieka ir dėl to padaro Lietuvos Respublikos interesams prieštaraujančią veiką, dėl kurios padaryta ar galėjo būti padaryta didelės žalos.
 • Tai veiksmai, sukuriantys dokumento netikrumą arba jo turinio neteisingumą (netikro dokumento pagaminimas; tikro suklastojimas; tokių dokumentų laikymas, gabenimas, siuntimas, panaudojimas, realizavimas), įskaitant ir melagingos informacijos įrašymą dokumente. Dokumentas – tai materialus teisinio fakto liudijimas (rašytinis, garsinis, vizualinis ir kt.). Nusikalstamomis veikomis laikomas ir antspaudų, transporto priemonių numerių klastojimas, įrangos antspaudams, spaudams, dokumentams ar griežtos atskaitomybės blankams klastoti gaminimas, laikymas, gabenimas, siuntimas ar realizavimas. Taip pat matavimo priemonių išleidimas į apyvartą, jų naudojimas be valstybinės metrologinės kontrolės ar jų parametrų pakeitimas.
 • Tai situacijos, kai apgaule savo ar kitų naudai įgyjamas svetimas turtas ar turtinė teisė, arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčios vertybės, išvengiama turtinės prievolės arba ji panaikinama.
 • Tai situacijos, kai pasisavinamas ar iššvaistomas asmeniui patikėtas ar jo žinioje buvęs svetimas turtas ar turtinė teisė arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčios vertybės.
 • Tai situacijos, kai asmuo, siekdamas išvengti mokesčių, įrašo į deklaraciją arba į nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą žinomai neteisingus duomenis apie asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą ir pateikia juos valstybės įgaliotai institucijai.
 • Tai situacijos, kai asmuo, siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens pinigus ar turtą, žinodamas, kad jie įgyti nusikalstamu būdu, atlieka su tuo turtu ar pinigais ar jų dalimi susijusias finansines operacijas, sudaro sandorius ar naudoja juos ūkinėje, komercinėje veikloje ar melagingai nurodo, kad tai gauta iš teisėtos veiklos.
 • Situacijos, kai valstybės tarnautojas, visuomenės veikėjas, politinės ar visuomeninės organizacijos atstovas, naudodamasis savo įtaka kišasi į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą siekdamas priversti atsisakyti teisėtų veiksmų ar atlikti neteisėtus veiksmus savo ar kitų asmenų naudai.
3Pasirinkite geriausiai Jūsų situaciją atitinkantį aprašymą

 • Kyšininkavimas - tokia situacija, kai valstybės tarnautojas/jam prilygintas asmuo savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažada ar susitaria priimti kyšį arba reikalauja ar provokuoja duoti kyšį, arba priima kyšį už (ne)teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus. Kyšis gali būti išreikštas įvairiomis formomis: materialia ar nematerialia, turinčia ekonominę vertę rinkoje ar tokios vertės neturinčia.
 • Papirkimas - tokia situacija, kai asmuo tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlo, pažada ar susitaria duoti arba duoda kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens (ne)teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus. Kyšis gali būti išreikštas įvairiomis formomis: materialia ar nematerialia, turinčia ekonominę vertę rinkoje ar tokios vertės neturinčia.
 • Piktnaudžiavimas - tokia situacija, kai valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiauja tarnybine padėtimi arba viršija įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patiria valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo.
 • Tai situacija, kai asmuo, įgaliotas atstovauti Lietuvos Respublikai palaikant santykius su kita valstybe ar kitos valstybės organizacija ar tarptautinėje viešojoje organizacijoje, viršija įgaliojimus arba sąmoningai neatlieka pareigų, arba netinkamai jas atlieka ir dėl to padaro Lietuvos Respublikos interesams prieštaraujančią veiką, dėl kurios padaryta ar galėjo būti padaryta didelės žalos.
 • Tai veiksmai, sukuriantys dokumento netikrumą arba jo turinio neteisingumą (netikro dokumento pagaminimas; tikro suklastojimas; tokių dokumentų laikymas, gabenimas, siuntimas, panaudojimas, realizavimas), įskaitant ir melagingos informacijos įrašymą dokumente. Dokumentas – tai materialus teisinio fakto liudijimas (rašytinis, garsinis, vizualinis ir kt.). Nusikalstamomis veikomis laikomas ir antspaudų, transporto priemonių numerių klastojimas, įrangos antspaudams, spaudams, dokumentams ar griežtos atskaitomybės blankams klastoti gaminimas, laikymas, gabenimas, siuntimas ar realizavimas. Taip pat matavimo priemonių išleidimas į apyvartą, jų naudojimas be valstybinės metrologinės kontrolės ar jų parametrų pakeitimas.
 • Tai situacijos, kai apgaule savo ar kitų naudai įgyjamas svetimas turtas ar turtinė teisė, arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčios vertybės, išvengiama turtinės prievolės arba ji panaikinama.
 • Tai situacijos, kai pasisavinamas ar iššvaistomas asmeniui patikėtas ar jo žinioje buvęs svetimas turtas ar turtinė teisė arba didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčios vertybės.
 • Tai situacijos, kai asmuo, siekdamas išvengti mokesčių, įrašo į deklaraciją arba į nustatyta tvarka patvirtintą ataskaitą ar kitą dokumentą žinomai neteisingus duomenis apie asmens pajamas, pelną, turtą ar jų naudojimą ir pateikia juos valstybės įgaliotai institucijai.
 • Tai situacijos, kai asmuo, siekdamas nuslėpti ar įteisinti savo paties ar kito asmens pinigus ar turtą, žinodamas, kad jie įgyti nusikalstamu būdu, atlieka su tuo turtu ar pinigais ar jų dalimi susijusias finansines operacijas, sudaro sandorius ar naudoja juos ūkinėje, komercinėje veikloje ar melagingai nurodo, kad tai gauta iš teisėtos veiklos.
 • Situacijos, kai valstybės tarnautojas, visuomenės veikėjas, politinės ar visuomeninės organizacijos atstovas, naudodamasis savo įtaka kišasi į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą siekdamas priversti atsisakyti teisėtų veiksmų ar atlikti neteisėtus veiksmus savo ar kitų asmenų naudai.
3Gal susidūrėte su viena iš šių situacijų?

Susisiekite su mumis telefonu arba elektroniniu paštu rasyk@skaidrumolinija.lt ir mes pasistengsime atsakyti į Jums iškylančius klausimus.

   Grįžti

Įspėjimas

Įspėjame, kad:
- teikiamoje informacijoje nenaudotumėte asmenų vardų ir pavardžių (įvardinkite kaip „institucijos darbuotojas“, „pareigūnas“ ar pan.);
- už melagingus pranešimus ar šmeižimą Jums gali kilti atsakomybė pagal Lietuvos įstatymus;
- svetainės valdytojas pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo nepriimti ar pašalinti informaciją ar jos dalį, kuri pažeidžia įstatymus ar yra nesusijusi su svetainės tikslais ir turiniu.

Prieš teikdami informaciją, perskaitykite mūsų patarimus kaip pranešti saugiai.